činnost resortu

Ekonomický odbor

Oddělení účetní evidence

Vede účetnictví o vlastním hospodaření kraje podle účetních standardů, je garantem a vede správu číselník elektronického zpracování účetní evidence kraje, vede správu číselník elektronického zpracování účetní evidence kraje, kontroluje formální náležitosti účetních dokladů předaných odbory k zaúčtování a vede jejich evidenci, zpracovává příslušné účetní a finanční výkazy za krajský úřad, účtuje o majetku kraje ve správě krajského úřadu a eviduje majetek kaje svěřený do správy kraje zřízených příspěvkových organizací, koordinuje postup vedení základních okruhů účetnictví kraje, organizuje a koordinuje zpracování účetní evidence na určených účetních místech krajského úřadu, vede evidenci saldokont pohledávek kraje předaných jejich správci k zaúčtování, organizuje inventarizaci majetku a závazků kraje, provádí dokladovou inventarizaci a její odsouhlasení na účetnictví kraje, provádí likvidaci cestovních příkazů tuzemských pracovních cest zaměstnanců kraje a členů zastupitelstva kraje, vydává metodické pokyny a postupy v oblasti účetnictví, poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví, spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování, spolupracuje s auditorem a poskytuje mu nezbytné podklady, zabezpečuje předávání účetních písemností k archivaci.

Oddělení rozpočtu a financování

Rozpočet a financování

Samostatná působnost

Sestavuje návrh rozpočtu kraje a návrh rozpisu rozpočtu kraje, vede přehledy o tvorbě a čerpání rozpočtu kraje, eviduje změny a úpravy rozpočtu kraje na základě schválených rozpočtových opatření a sestavuje upravený rozpočet kraje, navrhuje rozpočtová opatření v případech hrozí-li kraji schodkové rozpočtové hospodaření, spravuje daňové příjmy kraje a rozpočtovou rezervu kraje, spravuje rozpočtované výdaje vyčleněné rozpočtem kraje ekonomickému odboru, zabezpečuje průběžné financování rozpočtovaných potřeb kraje podle schváleného, resp. upraveného rozpočtu kraje, provádí formální a věcnou kontrolu platebních poukazů předkládaných správci rozpočtových prostředků kraje k proplacení, vydává metodické pokyny a postupy v oblasti rozpočtového financování kraje a metodicky řídí jednotlivé správce rozpočtových prostředků kraje ve věci rozpočtové skladby, spolupracuje s  orgány oprávněnými provádět kontrolu hospodaření kraje podle rozpočtu, sestavuje návrh závěrečného účtu kraje, vede administrativu finančního výboru zastupitelstva kraje.

Přenesená působnost

Organizuje a zpracovává podklady jednotlivých resortů kraje a obcí v působnosti kraje vyžádaných si ústředními orgány státní správy pro potřebu sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu, spravuje příjmy kraje, které vycházejí ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, organizuje a zabezpečuje rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a dobrovolných svazků obcí  v působnosti kraje, pořizuje vstupní data schváleného a upraveného rozpočtu kraje a prostřednictvím PVT je předává ministerstvu financí, eviduje přijaté účelové finanční prostředky přijaté krajem do rozpočtu z jiných veřejných rozpočtů, zajišťuje převody dotací z jiných veřejných rozpočtů do rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí dle dispozic resortních správců dotací, organizuje a zpracovává finanční vypořádání vztahů rozpočtu kraje, měst a obcí v působnosti  kraje se státním rozpočtem, organizuje zpracování vybraných údajů pro hodnocení a plnění rozpočtu kraje ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Platební styk

Samostatná působnost

Zajišťuje platební styk kraje s peněžními ústavy a je gestorem využívání systému elektronického bankovnictví, vede evidenci došlých a vydaných faktur a převzatých platebních poukazů, zajišťuje zřizování a rušení bankovních účtů kraje, zajišťuje vydání a rušení platebních karet pro členy zastupitelstva a zaměstnance kraje, vede denní přehledy zůstatků na bankovních účtech kraje a sleduje cash flow kraje.

Odbor informatiky

Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz a správu cca 500 pracovních stanic včetně notebooků, více než 100 mobilních komunikačních prostředků (i-Pad, i-Phone, „chytré mobilní telefony“), provoz v hlavní a záložní serverovně , což obnáší ca 70 virtuálních serverů, 15 fyzických serverů a rozsáhlá produkční a záložní datová úložiště.

Datové centrum Libereckého kraje (DC) - Tvoří technologickou základnu HW, SW pro vlastní provoz aplikací. Je vytvořena infrastruktura ICT, která umožňuje provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Vlastní technologie jsou umístěny ve třech na sobě nezávislých lokalitách, čímž je zajištěna dostupnost systémů v případě výpadku jakékoliv z nich.

Významné systémy provozované Libereckým krajem

Elektronická spisová služba (ESSL) – ESSL je základním informačním systémem orgánů veřejné moci. Odbor informatiky zajišťuje její provoz pro kraj a jím zřizované a zakládané organizace, nebo obce I. a II. typu.

Datové sklady - Datové sklady představují metody uspořádání velkých objemů dat z různých zdrojů tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou.

Vnitřní integrace úřadu - Řešení zajišťuje zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak, aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné výměny dat, a to jak v rámci úřadu, tak směrem ven např. k základním registrům.

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) - výstupem je ucelené digitální mapové dílo velkého měřítka v rozsahu celého území České republiky, bude sloužit jako základní referenční podklad pro agendy veřejné správy. Na realizaci této části spolupracuje celá obcí Libereckého kraje a již smluvně zajištění partneři z řad správců sítí.

Ehealth – Elektronické zdravotnictví patří nejvýznamnějším informačním systémům, které se bezprostředně dotýkají občanů. Je provozován prakticky pro všechny nemocnice Libereckého kraje ve spolupráci s krajskou nemocnicí Liberec. Mezi klíčové oblasti patří:

 • Vytvoření systému bezpečného zpřístupnění zdravotnické dokumentace pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje s akutní lůžkovou péčí.

 • Elektronizace procesů specializované a superspecializované péče (rozšíření funkcionality KIS pro potřeby specializovaných center) v Libereckém kraji.

 • Rozvoj DC v oblasti archivace zdravotnické dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje poskytující akutní lůžkovou péči.

  OPUSCARD – Dopravní karta Libereckého kraje je Dalším významným informačním systémem provozovaným odborem informatiky. Datové centrum poskytuje tomuto systému robusní technologické zázemí, jehož dostupnost je nastavena na úroveň 24hodin, 365 dní v roce.

  Provoz informačních technologií budova E – V nově rekonstruované budově E sídlí celá řada společností Libereckého kraje, nebo nějakým způsobem s Libereckým krajem propojených. Je samozřejmé, že v dnešní době se neobejdou bez používání informačních technologií. Technické zázemí, aktivní a pasivní infrastruktura, provoz multimediální techniky, připojení k internetu patří a další služby, patří do portfolia odboru informatiky a to nejen pro budovu E.

  Nedílnou součástí odboru informatiky je Kontaktní centrum. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, jak záleží na prvním dojmu, a kontaktní centrum je pro ve většině případů prvním, s čím se občan, či návštěvník úřadu setká. Pracovnice Kontaktního centra neposkytují jen služby spojené s provozem recepce všech budov úřadu, ale zajišťují CzechPOINT pro veřejnost, hromadnou mailovou korespondenci, elektronické certifikáty a další.

  Odbor informatiky zajišťuje mimo uvedené celou řadu dalších činností a služeb, které se mohou zdát bezvýznamné, ale bez nich se mohl zastavit chod některých služeb zajišťovaných dalšími odbory krajského úřadu.

Odbor správy majetku

Odbor investic a správy nemovitého majetku se skládá ze tří oddělení, a to oddělení veřejných zakázek, majetkoprávního oddělení a oddělení investic. Prostřednictvím výše uvedených oddělení pak zajišťuje kompletní agendu zadávání veřejných zakázek, jak dle zákona, tak dle vnitřní směrnice krajského úřadu Libereckého kraje, dále pak administruje všechny předložené majetkoprávní operace a připravuje a realizuje stavby a rekonstrukce objektů ve správě Libereckého kraje.

Majetkoprávní oddělení vypracovává komplexní metodiku nakládání s nemovitým majetkem kraje. Připravuje ve spolupráci s věcně příslušnými odbory záměry převodů a jiného nakládání s nemovitým majetkem kraje a v případě, že tak ukládá zákon o krajích, zajišťuje jejich zveřejnění na úřední desce úřadu, příp. jiným vhodným způsobem. Koordinuje činnost odborů úřadu na úseku správy nemovitého majetku kraje. Organizuje a v součinnosti s věcně příslušnými odbory a statutárními orgány příspěvkových organizací zajišťuje realizaci majetkoprávních operací v souvislosti s nemovitým majetkem kraje. Zabezpečuje ve spolupráci se stávajícím správcem nemovitého majetku podklady potřebné pro vypracování smluv a účastní se nebo koordinuje účast ostatních zainteresovaných stran na místních šetřeních (zejména geodetická zaměřování staveb a pozemků, popř. dělení pozemků, prohlídky nemovitostí pro vypracování znaleckých posudků). Odpovídá za znění smluvních dokumentů v oblasti nakládání s nemovitým majetkem kraje předkládaných k podpisu statutárnímu orgánu kraje. Vyhodnocuje obsah rozhodnutí ústředních orgánů státní správy vztahujících se k převodu majetku státu do vlastnictví kraje, zpracovává k nim stanoviska a předkládá je orgánům kraje. Kontroluje obsah dokumentace a podkladů pro nabytí nemovitého majetku, který přechází do vlastnictví kraje; odpovídá za jeho zápis do katastru nemovitostí. Eviduje žádosti a podněty jiných subjektů vztahující se k nemovitému majetku kraje. Podílí se s věcně příslušnými odbory na přípravě obsahu zřizovacích a zakladatelských listin právnických osob z hlediska vymezení rozsahu nemovitého majetku, práv
a povinností při jeho správě. Podává a odpovídá za návrhy zápisů práv do katastru nemovitostí a návrhy výmazů práv zapsaných v katastru nemovitostí; ve spolupráci s věcně příslušnými odbory koordinuje jednání s katastrálními pracovišti v jiných věcech.

Spravuje ostatní nemovitý majetek  kraje, tj. nemovitý majetek, který:

 1. nebyl svěřen do správy organizace zřízené krajem

 2. nebyl po zrušení organizace vypořádán a není spravován odborem, který měl zrušenou příspěvkovou organizaci v resortní příslušnosti

 3. není provozním majetkem kraje využívaným pro činnost samosprávy kraje a krajského úřadu spravovaným odborem kancelář ředitele krajského úřadu.

  Odpovídá za předání kompletních podkladů příslušnému odboru ke zpracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitostí a dalších úkonů v daňovém řízení s těmito daněmi spojenými. Koordinuje vyjadřování se za kraj jako vlastníka nemovitého majetku ve správních řízeních; v případě nemovitého majetku kraje nesvěřeného žádné organizaci zřízené krajem, připravuje vyjádření za kraj. Poskytuje ostatním odborům úřadu konzultace v majetkoprávních otázkách. Eviduje nemovitý majetek v elektronické podobě prostřednictvím modulu FAMA. Majetkoprávní oddělení v kalendářním roce uzavírá majetkové smlouvy v počtu přesahujícím tisíc smluv a dále realizuje majetkoprávní operace pro úspěšné dokončení projektů uskutečňovaných Libereckým krajem.

  V rámci přenesené působnosti mimo jiné vykonává správní činnosti související s  postupy zmírnění následků některých majetkových křivd, převody majetku podle zvláštního zákona a v mimosoudních rehabilitacích.

   

 

Zpracovávám...